Obecné podmínky užívání (Terms and Conditions)

Smluvní ujednání

Provozovatelem mobilní aplikace Dr. Mouse (dále jen jako „Aplikace“) je společnost Doctor Mouse, s.r.o., se sídlem Letenské náměstí 156/1, Bubeneč, 170 00 Praha 7, IČO: 087 04 414, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 201081 (dále jen „Společnost“ či „Provozovatel“).

Provozovatel a právě se registrující uživatel Aplikace (dále jen jako „Uživatel“) uzavírají smluvní ujednání, na jehož základě Provozovatel poskytuje Uživateli možnost užívat Aplikaci k tomu, aby vytvářel profily veterinárních lékařů či subjektů poskytujících veterinární péči a služby obdobné, a dále aby k těmto profilům i profilům vytvořeným jinými uživateli Aplikace přidával hodnocení, komentáře a jiná sdělení, přičemž není vyloučeno, že některé z těchto příspěvků či sdělení mohou mít povahu autorského díla. Provozovatel je oprávněn publikovat obsah vytvořený uživateli v rámci Aplikace a rovněž na jedné či více webových stránkách s aplikací souvisejících. Tato smluvní ujednání přitom pokrývají i vztah mezi Společností a Uživatelem související s publikací obsahu na dalších webových stránkách a případně i v dalších aplikacích provozovaných Společností. Smluvní ujednání podléhá níže specifikovaným obchodním podmínkám a uživatel registrací prohlašuje, že si před provedením registrace přečetl obchodní podmínky uvedené níže a souhlasí s nimi. Uživatel se také seznámil se samostatnými „Informacemi o zpracování osobních údajů“ uveřejněnými Provozovatelem.

Obchodní podmínky

Poskytovatelem služeb v rámci Aplikace je společnost Doctor Mouse, s.r.o. (Provozovatel), která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Uživatelem může být fyzická i právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Uživatel je povinen uvést v rámci registrace své jméno a příjmení a případně rovněž e-mailovou adresu a uživatelské jméno. Uživatel registrací prohlašuje, že dosáhl věku nejméně 16 let.

Strany uzavírají smlouvu podle občanského zákoníku (tj. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a dalších relevantních právních předpisů České republiky. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Uživatel umístí příspěvek do Aplikaci či pokud vyplní registrační údaje a dokončí registraci.

Služby poskytované uživatelům Aplikace spočívají v následujících plněních:

a) poskytnutí volného prostoru v rámci Aplikace tak, aby si mohl každý uživatel zde vytvářet, komentovat, editovat či případně jinak sdělovat omezenému či neomezenému okruhu jiných osob své příspěvky, komentáře a hodnocení;

b) poskytnutí prostoru a dalších služeb i na jiných webových stránkách či v rámci jiných mobilních aplikací, pokud se Provozovatel rozhodne, že na nich bude provozovat obsah a poskytovat služby.

Služby jsou poskytovány uživatelům zejména bezplatně, a to na základě přidání příspěvku či komentáře, registrace a souhlasu s těmito obchodními podmínkami. Provozovatel si vyhrazuje právo, jednotlivé nebo všechny služby zpoplatnit. V rámci aplikace může Provozovatel zobrazovat reklamy své i třetích stran. Provozovatel může rovněž na základě dobrovolné platby Uživatele vypnout zobrazování reklam v rámci Aplikace, přičemž poskytnutím této platby není podmíněno samotné poskytování služeb.

Vložené a uložené příspěvky, komentáře, soubory nebo jejich části nesmí být v rozporu s právním řádem České republiky či v rozporu s dobrými mravy. Výslovně je zde zakázáno zejména umisťovat a šířit příspěvky či komentáře, které:

a) porušují práva duševního vlastnictví (autorská práva, práva související s právem autorským nebo průmyslová práva) jiných osob;

b) vedou k nekalosoutěžnímu jednání, které je v rozporu s předpisy upravujícími soutěž v hospodářském styku nebo se zvyklostmi soutěže, zejména pokud poškodí dobrou pověst nebo ohrozí chod nebo rozvoj podniku soutěžitele nebo je způsobilé tak učinit;

c) obsahují neoprávněně užité ochranné známky, obchodní jména a chráněná označení původu, k nimž přísluší výhradní právo jinému, nebo jakékoliv označení s nimi zaměnitelné;

d) obsahují pasáže, jež podněcují k trestnému činu nebo k hromadnému neplnění důležité povinnosti uložené podle zákona, nebo schvalují trestný čin nebo veřejně vychvalují pro trestný čin jeho pachatele;

e) obsahují pasáže, jež svádí jiné ke zneužívání alkoholu nebo jiné návykové látky než alkoholu nebo je v tom podporují anebo zneužívání takové látky jinak podněcují;

f) obsahují pasáže, jež vyhrožují jiným osobám nebo skupině obyvatel usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu;

g) obsahují pasáže, jež hanobí některý národ, jeho jazyk, některou etnickou skupinu nebo rasu, nebo skupinu obyvatelů republiky pro jejich politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou bez vyznání;

h) obsahují pasáže, jež podněcují k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků;

i) obsahují poplašnou zprávu, která je nepravdivá;

j) umožňují osobám mladším osmnácti let přístup k jakýmkoliv pornografickým dílům;

k) obsahují nepravdivý údaj o jiném, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu;

l) podporují nebo propagují hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, nebo veřejně projevují sympatie k těmto hnutím;

m) popírají, zpochybňují, schvalují nebo se snaží ospravedlnit nacistické nebo komunistické genocidium nebo jiné zločiny nacistů nebo komunistů proti lidskosti.

Uveřejňování reklamy je vyhrazeno pouze Provozovateli. Uživatelé nesmějí do svých příspěvků či komentářů vkládat jakoukoliv reklamu a nesmějí prostřednictvím Aplikace či s ní souvisejících webových stránek šířit ani jiná obchodní sdělení. Placenou reklamou se rozumí také reklama, za niž uživatel získá jakékoliv jiné plnění nebo protislužbu.

Obsah vytvořený a uložený Uživatelem a zpřístupněný ostatním uživatelům musí vyhovovat požadavkům uvedeným v těchto obchodních podmínkách. Vedle toho tento obsah může podléhat schválení či editaci ze strany Provozovatele.

Uživatel vyslovuje akceptací těchto obchodních podmínek souhlas s tím, že kterýkoli jiný uživatel může vyjadřovat svůj názor na obsah umístěný tímto uživatelem na Aplikaci, především pak k němu přidávat vlastní hodnocení a komentáře. Totéž právo přísluší každému uživateli i ve vztahu k obsahu ostatních uživatelů. Pokud Uživatel v rámci Aplikace vytvoří tzv. profil veterinárního lékaře či osoby nebo subjektu poskytujícího veterinární služby, jsou v rámci Aplikace k tomuto profilu oprávněni uživatelé umísťovat jen pravdivé (tj. i aktuální), úplné a nikoli zkreslující skutečnosti a případně hodnocení a kritiku, která je objektivní, vyvážená, podložená (tj. založená na ověřitelných skutečnostech) a přiměřená a která bude sloužit jedině účelu informovanosti ostatních uživatelů o obsahu předmětu a kvalitě jeho vyučování. Informace sem vkládané nesmějí sledovat žádný jiný účel, zejména ne účel osobní nebo účel poškození zde jmenovaných fyzických osob. Každý uživatel se zavazuje dodržovat pravidla etiky, slušného chování a ohleduplnosti při publikaci svých názorů a postojů. Při publikaci hodnotících soudů a kritiky je povinen usilovat o co možná nejobjektivnější, spravedlivé a odůvodněné vyjádření názoru, který bude schopen kdykoli obhájit. Cílem shora uvedených povinností je docílení co možná nejkvalitnějšího a vyváženého obsahu

Provozovatel zdůrazňuje, že neodpovídá za obsah umístěný uživateli, zejména za jeho užitečnost, kvalitu, vyváženost, pravdivost a legálnost. Snahou Uživatele i všech uživatelů Aplikace by mělo být dodržovat shora uvedená pravidla, aby tak byla zachována všeobecná užitečnost Aplikace. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli odstranit z Aplikace jakýkoliv obsah nebo jeho část, o němž bude mít za to, že porušuje pravidla uvedená v těchto obchodních podmínkách či příslušné právní předpisy. Podnětem k takovému úkonu ze strany Provozovatele může být např. stížnost jiného uživatele nebo třetí osoby nebo vlastní zjištění Provozovatele, přičemž ale Provozovatel zdůrazňuje, že neprovádí pravidelnou ani plošnou kontrolu obsahu Aplikace.

Jakékoli podněty, upozornění a stížnosti na obsah umístěný na serveru lze směřovat Provozovateli serveru prostřednictvím systému pro nahlášení závadného obsahu nebo na e-mailovou adresu Provozovatele uvedenou na webu www.drmouse.cz

Uživatel se nesmí žádným způsobem pokoušet prolomit zabezpečení Aplikace, ohrozit její provoz nebo získávat osobní údaje o jiných uživatelích.

Provozovatel odpovídá podle ust. § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů za obsah informací uložených na žádost uživatele, jen:

a) mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání uživatele jsou protiprávní, nebo

b) dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.

Podle ust. § 6 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, Provozovatel není povinen dohlížet na obsah uživateli vytvářených nebo ukládaných informací, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace. Za účelem zajištění výše uvedených povinností stanovených zákonem Provozovatel v případě, že se nějakým způsobem dozví o existenci příspěvků nebo jiných informací uživatelů, které údajně či velmi pravděpodobně porušují ust. čl. 6, 7 nebo 9, má právo je neprodleně smazat. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv přímo či nepřímo způsobenou škodu nebo jinou újmu, která by tímto postupem uživateli vznikla nebo vzniknout mohla.

V případě, že se Uživatel dopustí jednání, které je v rozporu s těmito obchodními podmínkami, může být smlouva mezi ním a Provozovatelem ukončena, jeho uživatelský účet zrušen či mu být jinak znemožněn přístup do Aplikace.

Provozovatel neposkytuje uživatelům žádnou záruku za nepřetržitý provoz Aplikace, ani na dostupnost jejího obsahu. Provozovatel ani neprovádí žádné zálohy obsahu Aplikace a nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv přímo či nepřímo způsobenou škodu nebo jinou újmu, způsobenou jeho zničením nebo smazáním. Provozovatel serveru si vyhrazuje právo na smazání obsahu Aplikace či jeho části i na zrušení uživatelských účtů, a to bez předběžného varování uživatelů.

Smlouva uzavřená podle těchto obchodních podmínek se řídí právním řádem České republiky. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu poskytování kterékoliv ze služeb, a to i bez předchozího upozornění. Provozovatel si dále vyhrazuje právo na pozdější změny těchto obchodních podmínek provedené v souladu s příslušnými právními předpisy. Uživatel má možnost smlouvu ukončit odstoupením od smlouvy adresovaným Provozovateli a zrušením svého uživatelského účtu a je rovněž oprávněn odstranit veškerý jím vytvořený obsah.

Uživatel uzavřením této smlouvy požaduje ve smyslu zákonných ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných distančním způsobem, aby Provozovatel s poskytováním služeb podle smlouvy započal okamžitě po uzavření smlouvy. Uživatel může od smlouvy odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření postupem podle předchozího odstavce, tj. zrušením svého uživatelského účtu nebo písemnou formou zaslanou na adresu sídla Provozovatele. Lhůta je zachována, pokud během ní Uživatel oznámení o odstoupení odešle. Pokud v souvislosti s poskytováním služeb přijal Provozovatel od Uživatele finanční plnění, toto plnění případně jeho poměrnou část v případě, že s poskytováním placených služeb bylo již započato, vrátí uživateli stejným platebním způsobem, kterým jej uživatel uhradil, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Pokud není možné využít stejný platební způsob, vrátí Provozovatel plnění jiným způsobem dle požadavku uživatele. Pokud by Uživatel výslovně vyžadoval vrácení finančního plnění jiným způsobem, než jak byla provedena Uživatelem původní úhrada, a pokud jsou s takovým způsobem vrácení finančních prostředků spojené zvýšené náklady, jdou tyto náklady k tíži Uživatele.

Pokud by mezi Uživatelem a Provozovatelem došlo ke spotřebitelskému sporu, je uživatel oprávněn řešit tento spor mimosoudně. Subjektem mimosoudního řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869. Veškeré informace k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na internetových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Zahájit alternativní řešení sporu je možné rovněž prostřednictvím on-line formuláře na stránkách webgate.ec.europa.eu/odr.