Informace o zpracovávaných osobních údajích uživatelů

Provozovatelem Aplikace je společnost Doctor Mouse s.r.o., se sídlem Letenské náměstí 156/1, Bubeneč, 170 00 Praha 7, IČO: 087 04 414, zapsaná v  obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 201081 (dále jen „Společnost“) tímto v  souladu s článkem 13 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), informuje všechny subjekty údajů, kterých se to týká, o osobních údajích zpracovávaných Společností.

1. Totožnost a kontaktní údaje správce a jeho případného zástupce

Správcem osobních údajů je společnost Doctor Mouse s.r.o., se sídlem Letenské náměstí 156/1, Bubeneč, 170 00 Praha 7, IČO: 087 04 414.

Kontaktní e-mail je info@drmouse.cz

Společnost nemá povinnost a dobrovolně nezřizuje pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje uživatelů Aplikace určeny a právní základ zpracování

Společnost zpracovává osobní údaje uživatelů Aplikace a rovněž webové stránky www.drmouse.cz (dále také jen „Web“), a to za účelem poskytnutí Aplikace uživatelům tak, aby každý uživatel mohl vytvářet profily veterinárních lékařů a osob či subjektů poskytujících služby veterinární péči či služby obdobné a dále uveřejňovat komentáře, hodnocení a další příspěvky. Aplikace může rovněž sloužit k poskytování dalších služeb dle aktuální nabídky Společnosti.

Souhlasí-li s tím uživatel, jsou jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, IP adresa a případně e-mailová adresa a jméno uživatelského účtu zpracovávány rovněž za účelem zasílání marketingových kampaní, nabídek a dalších sdělení Společnosti a jejích smluvních partnerů na e-mailové adresy uživatelů. Uživatelé udělením souhlasu zároveň prohlašují, že mají nejméně 16 let, příp. že byl souhlas se zpracováním osobních údajů vyjádřen nebo schválen osobou, která vykonává rodičovskou zodpovědnost k uživateli, a takový souhlas na případné vyžádání Společnosti doloží. Uživatelé serveru mají právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu je platné do budoucna a nedotýká se tak na zpracování učiněné před jeho odvoláním.

Společnost zpracovává osobní údaje uživatelů v tomto rozsahu:

  • jméno a příjmení, IP adresa
  • e-mailová adresa (dobrovolně),
  • přezdívka uživatele (dobrovolně),

Právním základem pro zpracování výše uvedených osobních údajů je souhlas poskytnutý uživateli Aplikace a Webu dle ustanovení článku 6 odst. 1, písm. a) Nařízení (v případě dobrovolně poskytnutých údajů). Skutečnost, že zpracování je dle ustanovení článku 6 odst. 1, písm. b) Nařízení nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Společnost poskytuje uživatelům služby, a jejíchž smluvní stranou se registrací stává uživatel Aplikace a Webu, jakožto subjekt osobních údajů (povinně poskytnuté údaje); a skutečnost, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněného zájmu (např. na zajištění bezpečného fungování Aplikace a Webu, jeho neustálém zdokonalování) Společnosti dle ustanovení článku 6 odst. 1, písm. f) Nařízení.

V rámci Aplikace jsou rovněž uveřejňovány údaje o veterinárních lékařích či osobách či subjektech poskytujících služby veterinární péči či služby obdobné, a to zejména v rozsahu jméno, příjmení, obchodní firma či jiný registrovaný název. Tyto údaje jsou nicméně již veřejnými údaji uveřejněnými těmito subjekty a jejich profesními sdruženími a jejich uveřejněním nedochází k porušení příslušných ustanovení Nařízení.

3) Oprávněné zájmy správce

Marketing

Zpracování osobních údajů uživatelů Aplikace a Webu na základě oprávněného zájmu je realizováno za účelem uveřejnění hodnocení a příspěvků v Aplikaci a rovněž za účelem vyhodnocování zpětné vazby od uživatelů. Zasíláním těchto sdělení není masivní, obtěžující. Společnost nevyužívá technické, ani jiné prostředky a technologie, kterými by docházelo k nadměrnému zásahu do soukromí subjektů údajů.

Společnost provedla tzv. balanční test, provedla a přijala všechna opatření, kterými zmírnila, popř. zcela vyloučila dopad oprávněných zájmů Společnosti na zkvalitňování poskytovaných služeb na základní práva a svobody jednotlivých subjektů údajů.

Právo vznést námitku

Dle článku 21 Nařízení má uživatel Serveru z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů, které se ho týkají, pro účely přímého marketingu Společnosti. Jakmile tuto námitku vznese, musí správce, tj. Společnost, přestat osobní údaje subjektu údajů zpracovávat. Námitku může vznést na e-mailové adrese info@drmouse.cz.

4) Případný příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů

Podle Článku 4 odst. 9 Nařízení se za příjemce považuje fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli („Příjemce“). Společnost poskytne nezbytné osobní údaje v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy, vyplývá-li taková povinnost z těchto předpisů. Společnost poskytuje osobní údaje společnostem, které pro Společnost zajišťují technickou podporu Aplikace a Webu.

5) Případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci

Společnost může předávat osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, e-mail a případně jméno uživatelského účtu třetím stranám, které poskytují služby, prostřednictvím kterých budou uživatelům zasílány e-mailové zprávy. Tyto třetí strany mají sídlo a poskytují své služby z USA. Ve vztahu k USA existuje rozhodnutí Evropské komise, tvz. Privacy Shield, které má za cíl zajistit stejnou úroveň ochrany osobních údajů jako v Evropské unii. Třetí strany, kterým může Společnost předávat osobní údaje, jsou certifikovány a přihlášeny k projektu Privacy Shield a dělají vše potřebné, aby fungovaly v souladu s Nařízením.

V zájmu zajištění spravedlivého a transparentního zpracování osobních údajů uvádí Společnost níže uvedené informace:

a) Doba, po kterou jsou osobní údaje uloženy

Osobní údaje uživatelů Aplikace a Webu jsou zpracovávány a uchovávány po dobu existence uživatelského účtu uživatele v rámci Aplikace nebo po dobu provozování Aplikace a Webu, podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve. Po odstranění uživatelského účtu nebo ukončení provozu Aplikace a Webu jsou osobní údaje dle jejich povahy, důvodu zpracování nebo např. podle požadavků vyžadovaných právními předpisy, archivovány, smazány nebo anonymizovány. Např. z daňových či účetních důvodů Společnost může uchovávat relevantní údaje o provedených platbách uživatele i po odstranění uživatelského účtu.

b) Poučení pro subjekty údajů na jejich práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Společnost tímto informuje všechny subjekty údajů, kterých se může týkat, zejména o právu:

požadovat u Společnosti přístup ke zpracovávaným osobním údajům,

  • na opravu údajů,
  • výmaz,
  • omezení zpracování,
  • vznést námitku proti zpracování,
  • na přenositelnost údajů,
  • právo odvolat souhlas.

Tato práva je možno vnést na e-mailové adrese info@drmouse.cz.

c) Poučení o právu podat stížnost u dozorového orgánu

Uživatelé Aplikace a Webu jsou oprávněni kdykoli podat stížnost u dozorového orgánu v souvislosti se zpracováním osobních údajů Společností. Uživatelé mají právo požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou pozastavení nebo zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů v případě výše uvedeného podezření nebo odmítnutí zajistit nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy.

Stížnost je možno podat u dozorového orgánu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, e-mail: posta@uoou.cz

d) Skutečnost, zda poskytnutí údajů je zákonným nebo smluvním požadavkem nebo požadavkem, který je nutno uvést do smlouvy, a zda má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout a ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů.

Poskytnutí jména a příjmení při vkládání příspěvků či hodnocení do Aplikace či Webu je smluvním požadavkem. Společnost nicméně nijak neověřuje, zda je jméno a příjmení uživatele pravdivé. Společnost rovněž může shromažďovat emailové adresy uživatelů a názvy uživatelských účtů, poskytnutí těchto údajů ovšem není podmínkou poskytnutí služeb a Uživatelé tyto údaje poskytují dobrovolně.

e) Automatizované rozhodování, včetně profilování

Společnost neprovádí automatizované rozhodování ani profilování ve vztahu k uživatelům a jejich osobním údajům.